Pædagogisk grundlag & vision

Animated publication

ENGBJERGSKOLENS PÆDAGOGISKE GRUNDLAG & VISION

Engbjergskolens pædagogiske grundlag og vision 2024

Tryk og layout Reklametryk Herning

INDLEDNING

På Engbjergskolen er vi meget optaget af, at vores børne syn, pædagogiske grundlag og skolehverdag skal hænge sammen. Vores pædagogiske grundlag og vision et ikke bare flotte og forkromede ord - de gennemsyrer vores hverdag. Vi er meget bevidste om, at vi altid vil være på vej. Det er ikke altid, vi når i mål, men vi har en bevidst retning og en bestemt måde, vi vil være skole på. Med Engbjergskolens pædagogiske grundlag og vision, beskriver vi den retning vi har for at skabe gode profes sionelle relationer, lærings- og fritidsaktiviteter og sunde fællesskaber. Engbjergskolens pædagogiske grundlag og vision bygger på Herning Kommunes Børne- og Ungepolitik og er lavet i fællesskab med skolebestyrelsen, vores ElevRåd, Børne Råd MiniRåd og alle ansatte i skoleårene 2022- 2024.

Når vi skriver Engbjergskolen, så mener vi både fritids- og undervisningsdel.

3

Pædagogisk grundlag og vision

ENGBJERGSKOLEN BØRNESYN

Børn skal have plads, rammer og inddrages. På Engbjergskolen arbejder ud fra den forståelse, at børn har brug for plads til at udvikle sig. Vi tror på, at de rette rammer og krav skaber et miljø, hvor børn kan trives og lære at agere i fællesskaber. Børn skal lyttes ærligt til, og de skal lære at lytte til andre. Børn gør det bedste, de kan, når de er i de rette rammer. Vi skal - som de pro fessionelle - finde de gode rammer, så vores børn lykkes og trives på skolen. Når børnene oplever, at de har betydning og mestrer noget, så vokser de både fagligt, personligt og socialt.

Vi øver os derfor i at gå nysgerrigt bag om barnets adfærd og forstå, hvad der er i spil for barnet for at hjælpe dem på vej i deres udvikling og i deres relationer. Vi forsøger at finde privilegerede positioner til alle, så de oplever at lykkes med noget sammen med nogen. Vi ved, at vi bliver en bedre skole af at lytte til børnenes perspektiv både på fællesskabets vegne og i forhold til deres eget liv. Vi oplever igen og igen, at når vi inddrager dem, så giver de os en viden, som gør, at vi kan udvikle skolen i en bedre retning.

BØRNENE SIGER:

Det er rart at man bare kan tale med sin lærer – alene.

Man får gode venner i frikvarterne, fordi man leger sammen.

Hvis der har vært en konflikt og man ikke vil sige det overfor alle, så kan man altid sige det til sin lærer.

EN SKOLE MED

⬤ Venskabsårgange, hvor børn bliver hinandens gode læringsmakkere og rolle modeller på tværs af aldre. ⬤ Tre råd, MiniRåd, BørneRåd og ElevRåd, som er rigtigt gode til at hjælpe os med at udvikle skolen. ⬤ Børn, der inddrages i hvor dan vi skal forstå svarene fra vores trivselsmålinger. ⬤ Klasseregler i alle klasser med udgangspunkt i skolens antimobbestrategi og or densregler. ⬤ 3 årlige elevsamtaler med alle elever med udgangs punkt i deres egen stemme og motivation. ⬤ Stor og små- lege-venner.

⬤ Børn, der vokser af særlige praktiske opgaver.

⬤ Medbestemmelse i aktivite ter i både undervisnings- og fritidsdel. ⬤ Særlige musiktilbud til børn, der har brug for at vokse i selvværd og selvtillid. ⬤ En SFO, hvor børn kan lege og lave aktiviteter på tværs af aldre og efter lyst. ⬤ Frikvartersguider, der hjæl per børnene med legerela tioner og konfliktløsning i frikvarterne. ⬤ Pædagoger og lærere, der arbejder meget tæt sammen i indskolingen med udgangspunkt i samme børnesyn. ⬤ Fælles personalemøder for alle, hvor vi drøfter og udvikler vores fælles børne- og skolesyn. ⬤ En legepatrulje, hvor ældre elever sætter aktiviteter i værk for de yngre.

⬤ 2 årlige skole-hjem- samtaler.

⬤ Børn, der inddrages i fæl lessamlinger, hvor de selv er med til at præsentere noget. ⬤ Stor hjælp fra vores un dervisningsmiljørepræsen tanter – elever fra 5. og 6. årgange.

5

Pædagogisk grundlag og vision

ENGBJERGSKOLENS SKOLESYN

Børn skal lære at mestre deres liv i tryghed og fællesskaber. På Engbjergskolen er vi optaget af, at børnene får lov til at indgå i forskelligartede fællesskaber. Skolen øver sig i at udvikle sunde og rummelige fællesskaber, hvor børnene føler sig trygge, og hvor forskellig heden fremmer både læring, tolerance og demokratiske samtaler. Børn skal opleve skolen som det sted, hvor de møder passende rammer, som hjælper dem med både at udvikle sig i at blive til noget og nogen. Skolen skal være dette sted, hvor børn øver sig i spændingen mellem frihed og krav, så de udvikler sig til livsduelige mennesker.

Skolen ønsker at understøtte gode oplevel ser og erfaringer i både det store fællesskab og de små fællesskaber med legende og udfordrende aktiviteter. Engbjergskolen tænker undervisnings- og fritidsdel som ligeværdige. Børnene skal meget gerne opleve voksne med sam menhold og en skole med sammenhæng. Differentierede lærings- og trivselsrum, hvor der er voksne som rammesætter og understøtter. Engbjergskolen ser forældre, som en ressource og ønsker at inddrage deres stemme i udviklingen af skolens hver dagsliv.

BØRNENE SIGER:

Fællessamlinger er hyggelige – det er hyggeligt at synge sammen og så er der dejlig musik.

Vi vandt til motionsdagen sidste år – drengene havde trænet helt vildt.

Engbjergugen – det kan jeg godt lide, så møder man også andre søde børn og laver noget helt andet.

EN SKOLE MED

⬤ Fællessamlinger for alle på skolen hver fredag morgen med sang og oplæg fra voksne eller elever. ⬤ Engbjerguge og årgangsuge, hvor vi arbejder på tværs af årgange. ⬤ Motionsdag med aktiviteter på tværs med forældredel tagelse.

⬤ Bandklubtilbud i SFO og fritid i samarbejde med Musikskolen. ⬤ Mulighed for at få instru mentundervisning på skolen i samarbejde med Musikskolen. ⬤ Funktionsopdelt SFO, der tilrettelægger aktiviteter som understøtter motivation og fællesskaber. ⬤ Traditioner, hvor fælles skaber, mestring og lyst er centrale i SFO-en.

⬤ Kor og musikaktiviteter på tværs af årgange.

⬤ Forårskoncert og julekoncert for alle børn.

⬤ Børn fra 5. og 6. årgang, som er hjælpere i SFO-en.

⬤ Dukseordninger og affalds sortering, hvor børn har ansvar for fællesskabet og vokser deraf. ⬤ Store og små holder frik varterer sammen, hvor de store tager ansvar for de mindre. ⬤ Skolepædagoger ansat til bl.a. at sikre den røde tråd for børnene i overgange. ⬤ Alle skolens voksne tager et naturligt ansvar i mødet med alle skolens børn.

⬤ Åben hus arrangementer for forældre.

⬤ Klippedag for forældre og bedsteforældre.

⬤ Forældremøder med inddragende processer til udvikling af skolen. ⬤ Ordensregler der levende gøres som skolens forvent ninger ugentligt.

7

Pædagogisk grundlag og vision

ENGBJERGSKOLENS LÆRINGS- OG UDVIKLINGSSYN

Leg, motivation og vedholdenhed. På Engbjergskolen stræber vi efter, at vores børn udvikler forståelse for andre og deres omgivelser samt får oplevelser, der åbner for nye indsigter. Skolen skal lære børnene at kunne arbejde individuelt, i makkerpar og grupper, så de lykkes og vokser og ud vikler sig fagligt, socialt og personligt. Børn skal opleve, at lysten og nysgerrighed understøttes på skolen. De skal opleve, at de voksne giver dem deltagelsesmulighe der ved at lade dem lære og udvikle sig på forskellige måder. De skal opleve glæde og tilfredshed ved at blive mere og mere selvhjulpne. Nogle læringsaktiviteter er præget af lyst og nysgerrighed - andre er pligtbetonet. Børne ne skal opleve, at de voksne lader dem lære og udvikle sig på forskellige måder, samtidig med at der er plads til de teknikker, som kræver vedholdenhed og træning. Børn skal opleve en varieret skoledag, som lige så godt kan foregå ude som inde. Læringsaktiviteterne skal tilrettelægges så meningsfuldt og praksisnært som muligt

med mulighed for fordybelse for den enkelte. Vi ved, at det fremmer børnenes læring, at de kender timens rammer, at de ved ”hvorfor”, ”hvordan” og ”med hvem” og ”hvor længe”. Leg som voksenbestemt eller åbne lege har en særlig betydning for børns ud vikling. Derfor skal legen have en central plads særligt i indskoling og SFO. Børn skal opleve åbne legezoner, hvor der er plads til grin og latter, og hvor de kan udfordre sig.

Bandklubben – de er seje.

BØRNENE SIGER:

Jeg kan lide at være udenfor. Elsker når vi laver snobrød og pandekager.

Der er meget stille i Oasen og man kan lege godt.

EN SKOLE MED

⬤ En skoledag med 60 og 90 minutters lektioner med mulighed for fordybelse og variation. ⬤ Ugentlig fagdag med mulighed for ekskursioner, åben skole og masser af fordybelse. ⬤ Lektiefrihed som udgangs punkt - børn skal gå i skole i skolen.

⬤ Udeaktiviteter i SFO-en.

⬤ Udeundervisning og aktivi teter omkring bålhytte, på vores dejlige udeområder og i skoleskoven.

⬤ Arrangementer med andre SFO-er.

⬤ Oasen i SFO-en med tid til nærhed og tæt voksen kontakt. ⬤ Musik som skaber fælles skab samt musikaktiviteter for at skabe privilegerede positioner for særlige børn. ⬤ Et meget tæt samarbejde med børnehaven Kerne huset-Engblommen, så børn støttes og hjælpes i overgange. ⬤ Et stærkt samarbejde med musikskolen med tilbud om bandklub og instrumentun dervisning på skolen.

⬤ UgeskemaRevolutionen, hvor eleverne er medbe

stemmende omkring deres læringsaktiviteter og hvor opgaver kan differentieres.

⬤ Holddeling på årgangene.

⬤ Katalog med bevægelses aktiviteter i undervisningen.

⬤ Tæt samarbejde på årgange omkring børn og undervis ningsrammer.

⬤ Tradition for at cykle til og fra mange aktiviteter.

⬤ Lejrskole på 5. årgang.

⬤ Teater og musikforestillinger for alle børn.

⬤ Udflugter med SFO-en.

9

Pædagogisk grundlag og vision

VISION

Bæredygtighed, verdensvendthed og håb.

Engbjergskolen ønsker at være mere undersøgende på, hvordan bæredygtighed, verdensvendthed og håb kan hjælpe os i vores skoleudvikling. Som skole skal vi uddanne og danne vores børn til at møde og forme den verden, de vil overtage ansvaret for. Vi ser FNs 17 verdensmål som afgørende i denne proces. Vi skal både kigge ud i verden og lære at forstå, at vi er en ansvarlig del af den, og samtidig opfordrer til at handle og tage lokalt ansvar. Det kræver, at vi holder fast i håbet, for at vi kan lykkes i det små. Og måske er netop modet en vigtig måde at tilgå dette. Derfor vil vi de kommende år søge modet til at udvikle mikrohandlinger, som viser os nye veje at gå. Det glæder vi os til at kaste os over sammen med elever, forældre og civilsamfund.

10

Pædagogisk grundlag og vision

Har du lyst til at vide mere?

Så tjek skolens hjemmeside engbjergskolen.dk

Engbjerg 21, Snejbjerg 7400 Herning

engbjerg@herning.dk | +45 96 28 71 40 | engbjergskolen.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software